No comments yet

Regelrevidering 2022-01- 01

Våra nuvarande prov- och championatsregler gäller från 2017-01- 01 och nästa
regelrevidering gäller från 2022-01- 01. Lång tid till dess men SVK måste ta beslut om
revideringen redan vid fullmäktige 2019.
SVK Huvudstyrelse har därför redan nu tillsatt en regelgrupp som skall göra en översyn av de
nu gällande reglerna inför regelrevideringen. De regler som är aktuella för översyn är
Jaktprov- och fullbruksprovreglerna samt regler för erhållande av SE UCh, SE JCh, SE FBCh.
Arbetsgruppen arbetar på uppdrag av och redovisar sitt uppdrag till HS.
Regelgruppen består av Ingmar Tykesson, sammankallande, Rikard Andersson SVK Södra,
Mikael Sjöqvist, SVK Jämtland-Västernorrland och Dag Teien, SVK Västerbotten och Katarina
Nordlander, avelskommittén.
Regelgruppen skall ge en första presentation av arbetet vid ordförandekonferensen i juni
och slutrapporten skall lämnas till fullmäktige 2019.
I den översyn av de gällande regler som nu ska ske är en utgångspunkt att nuvarande regler
är rimliga och relevanta för sitt syfte.
Det är viktigt för arbetet att lokalavdelningarna så fort som möjligt börjar lämnar synpunkter
på hur de nuvarande reglerna fungerar och i förekommande fall lämnar välmotiverade
förslag till förändringar.
Förslag till förändringar mejlas eller skickas till:
Magnus Eklund
Basketvägen 12
175 53 Järfälla
OBS senast den 10/3 2018 vill styrelsen ha era svar tillhanda.
Mvh Magnus Eklund
Ordförande SvkÖ

Post a comment

*